Všeobecné podmínky

  1) Rozsah použití

  1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") společnosti Angles90 GmbH (dále jen "prodávající") se vztahují na všechny smlouvy uzavřené mezi spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen "zákazník") a prodávajícím týkající se veškerého zboží a/nebo služeb prezentovaných v internetovém obchodě prodávajícího. Zahrnutí vlastních podmínek Klienta se tímto zamítá, pokud nejsou stanoveny jiné podmínky.

  1.2 Tyto VOP se přiměřeně vztahují na poskytování digitálního obsahu, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

  1.3 Pro smlouvy týkající se dodávek poukázek platí tyto VOP obdobně, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

  1.4 Spotřebitelem podle těchto VOP je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nesouvisí s převážně obchodní činností ani s výkonem samostatné výdělečné činnosti. 1.5. Obchodníkem podle těchto VOP je každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci výkonu podnikatelské činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti.

  1.5 Digitálním obsahem ve smyslu těchto VOP se rozumí veškerá data, která nejsou na hmotném nosiči, jsou vytvořena v digitální podobě a prodávající je poskytuje na základě poskytnutí určitých práv k užívání přesně definovaných v těchto VOP.

  2) Uzavření smlouvy

  2.1 Popisy produktů v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závazné nabídky ze strany prodávajícího, ale slouží pouze k podání závazné nabídky ze strany klienta.

  2.2 Klient může POSLAT nabídku prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného do internetového obchodu Prodávajícího. Přitom po umístění vybraného zboží a/nebo služeb do virtuálního košíku a průchodu objednávkovým procesem a kliknutím na tlačítko pro dokončení objednávkového procesu klient předkládá právně závaznou nabídku smlouvy týkající se zboží a/nebo služeb obsažených v nákupním košíku.

  2.3 Prodávající může přijmout nabídku klienta do pěti dnů, - předáním písemného potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v písemné formě ( e-mail); pokud je rozhodující přijetí potvrzení objednávky klientem, nebo - dodáním objednaného zboží klientovi; pokud je rozhodující převzetí zboží klientem, nebo - výzvou k zaplacení po podání objednávky.

  Pokud se uplatní více z výše uvedených alternativ, je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy jedna z výše uvedených alternativ nastane jako první. Pokud prodávající nepřijme nabídku klienta ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím, že klient již není svým projevem vůle vázán.

  2.4 Při podání nabídky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího je text smlouvy po uzavření smlouvy uložen prodávajícím a po odeslání objednávky předán klientovi v textové podobě (e-mailem). Prodávající nezpřístupňuje text smlouvy nad tento rámec.

  2.5 Před odesláním závazné objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího může zákazník rozpoznat chyby při zadávání pozorným čtením informací zobrazených na obrazovce. Účinnou metodou pro lepší rozpoznání vstupních chyb může být funkce zvětšení prohlížeče pro zvětšení zobrazení na obrazovce.

  Zákazník může během elektronického procesu objednávání opravovat všechny zadané údaje pomocí obvyklé klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, kterým se proces objednávání dokončí.

  2.6 Pro uzavření smlouvy je k dispozici výhradně německý a anglický jazyk.

  2.7 Zpracování objednávek a kontaktování probíhá obvykle prostřednictvím e-mailu a automatizovaného zpracování objednávek. Zákazník je povinen zajistit, aby e-mailová adresa, kterou uvede pro zpracování objednávky, byla správná, aby na ni mohly být přijímány e-maily zaslané prodávajícím. Zejména je odpovědností Klienta, pokud používá SPAM filtry, aby zajistil, že všechny e-maily zaslané Prodávajícím nebo třetími stranami pověřenými Prodávajícím zpracováním objednávky mohou být doručeny.

  3) Právo na zrušení

  3.1 Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy.

  3.2 Podrobné informace o právu na odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v poučení prodávajícího o odstoupení od smlouvy.

  4) Ceny a platební podmínky

  4.1 Není-li v popisu výrobku prodávajícího uvedeno jinak, jsou uvedené ceny celkové včetně zákonné daně z prodeje. Případné náklady na dodání budou uvedeny samostatně v popisu příslušného produktu.

  4.2 Platbu lze provést jedním ze způsobů uvedených v internetovém obchodě prodávajícího.

  4.3 Pokud byla dohodnuta platba předem bankovním převodem, je platba splatná ihned po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly na pozdějším datu splatnosti.

  4.4 Kreditkartenzahlung via Stripe Při volbě způsobu platby kreditní kartou je fakturovaná částka splatná ihned po uzavření smlouvy. Platba kreditní kartou je zpracovávána ve spolupráci se společností Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen "Stripe"). Společnost Stripe si vyhrazuje právo provést posouzení úvěruschopnosti a odmítnout tento způsob platby, pokud bude kontrola úvěruschopnosti negativní.

  4.5 Při platbě platební metodou nabízenou společností PayPal probíhá zpracování plateb prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal ((Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal") v souladu s podmínkami používání služby PayPal, které jsou k dispozici na adrese: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. V případě, že klient nemá účet PayPal, platí podmínky platné pro platby bez účtu PayPal. Jsou k nahlédnutí na adrese: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full

  5) Podmínky přepravy a dodání

  5.1 Zboží je zpravidla dodáváno na expediční trasu a na dodací adresu uvedenou zákazníkem, pokud není dohodnuto jinak. Při zpracování transakce je rozhodující adresa dodání uvedená při zpracování objednávky Prodávajícím.

  5.2 V případě, že přidělená přepravní společnost vrátí zboží prodávajícímu, protože nebylo možné jej doručit zákazníkovi, nese náklady na neúspěšné odeslání zákazník. To neplatí, pokud Klient využije svého práva na účinné odstoupení od smlouvy, pokud dodávku nelze uskutečnit v důsledku okolností, které Klient nemůže ovlivnit, nebo pokud mu bylo dočasně znemožněno přijmout nabízenou službu, ledaže Prodávající Klienta o této službě informoval s přiměřeným časovým předstihem.

  5.3 Osobní odběr není z logistických důvodů možný.

  5.4 Digitální obsah bude Klientovi poskytován výhradně v elektronické podobě, a to následujícím způsobem:

  • přes download
  • e-mailem

  6) Udělení práv na používání digitálního obsahu

  6.1 Není-li v popisu obsahu zobrazeného v internetovém obchodě prodávajícího uvedeno jinak, prodávající uděluje zákazníkovi nevýhradní, místně a časově neomezené právo používat dodaný obsah výhradně pro soukromé účely.

  6.2 Předávání obsahu třetím osobám nebo zhotovování kopií třetím osobám způsobem, který není upraven VOP, je zakázáno, ledaže by prodávající souhlasil s převodem smluvní licence na třetí osoby.

  6.3 Přiznání práv podle § 158 odst. 1 občanského zákoníku je účinné pouze tehdy, pokud klient uhradil smluvně stanovenou odměnu v plné výši. Prodávající může dočasně umožnit užívání smluvního obsahu i před tímto datem. K převodu práv prostřednictvím takového dočasného povolení nedochází.

  7) Výhrada vlastnických práv

  Pokud prodávající poskytuje dodávky předem, zůstává mu vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

  8) Záruka

  8.1 V případě nedostatků v předmětu koupě se použijí zákonná ustanovení.

  8.2 Klient je povinen oznámit zjevné poškození při přepravě spediční firmě a informovat o tom prodávajícího. Pokud tak Klient neučiní, nemá to vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad.

  9) Proplacení poukázek na kampaň

  9.1 Poukázky, které jsou prodávajícím vydávány bezplatně, na určitou dobu platnosti v rámci propagačních akcí a které klient nemůže zakoupit (dále jen "kampaňové poukázky"), lze uplatnit pouze v internetovém obchodě prodávajícího, a to pouze v uvedeném časovém období.

  9.2 Jednotlivé výrobky mohou být z kampaně na vouchery vyloučeny, pokud takové omezení vyplývá z podmínek kampaně na vouchery.

  9.3 Poukazy na kampaň lze uplatnit pouze před ukončením objednávkového řízení. Následné započtení není možné.

  9.4 Na jednu objednávku lze uplatnit pouze jeden poukaz na kampaň.

  9.5 Hodnota zboží by měla odpovídat minimálně částce voucheru na kampaň. Prodávající nevrací zbývající prostředky.

  9.6 Pokud hodnota kampaňového poukazu nestačí na objednávku, může si zákazník zvolit jeden ze zbývajících způsobů platby nabízených prodávajícím a rozdíl doplatit.

  9.7 Kredit v podobě poukazu na kampaň se neproplácí v hotovosti a není úročen.

  9.8 Poukaz na kampaň nebude uplatněn, pokud zákazník v rámci svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy vrátí zboží, které bylo zcela nebo částečně uhrazeno poukazem na kampaň.

  9.9 Poukaz na kampaň je přenosný. Prodávající může poskytnout plnění s rozvazovacími účinky příslušnému majiteli, který uplatní poukaz na kampaň v internetovém obchodě prodávajícího. To neplatí, pokud Prodávající ví nebo z hrubé nedbalosti neví o neoprávněnosti, právní nezpůsobilosti nebo chybějícím právu na zastoupení ohledně příslušného vlastníka.

  10) Alternativní řešení sporů

  10.1 Komise EU uvádí na svých internetových stránkách tento odkaz na platformu pro online řešení sporů: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Tato platforma je vstupním místem pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z online prodejních smluv a smluv o poskytování služeb uzavřených mezi spotřebiteli a obchodníky.

  10.2 Prodávající není povinen ani připraven zúčastnit se řízení o řešení sporu před subjektem alternativního řešení sporů.

   

  Prohlášení o ochraně údajů 

  1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce 

  1.1 Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky, a děkujeme vám za váš zájem. Na následujících stránkách vás informujeme o nakládání s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, pomocí kterých vás lze osobně identifikovat.

  1.2 Správcem pověřeným zpracováním údajů na těchto webových stránkách ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je Angles90 GmbH, Bahnhofallee 7, 39100 Bolzano, Italia, Tel.: +39 0473 42 84 92, e-mail: support@angles90.com. Správce pověřený zpracováním osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

  1.3 Tyto webové stránky používají z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu osobních údajů a jiného důvěrného obsahu (např. objednávek nebo dotazů na správce) šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle řetězce znaků https:// a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

  2) Shromažďování údajů při návštěvě našich webových stránek 

  Pokud používáte naše webové stránky pouze pro informaci, tj. pokud se neregistrujete nebo nám jinak neposkytujete informace, shromažďujeme pouze údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server (tzv. "soubory protokolu serveru"). Při návštěvě našich webových stránek shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli webové stránky zobrazit: 

  - Naše navštívené webové stránky - Datum a čas v okamžiku přístupu - Množství odeslaných dat v bajtech - Zdroj/odkaz, ze kterého jste na stránku přišli - Použitý prohlížeč - Použitý operační systém - Použitá IP adresa (případně v anonymizované podobě). 

  Zpracování údajů se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Údaje nebudou předány ani použity žádným jiným způsobem. Vyhrazujeme si však právo následně zkontrolovat protokolové soubory serveru, pokud se objeví konkrétní náznaky nezákonného použití. 

  3) Hosting 

  Hosting od Shopify Používáme systém obchodu poskytovatele služeb Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irsko ("Shopify"), pro 

  za účelem hostování a zobrazování internetového obchodu na základě zpracování na základě našich pokynů. Všechny údaje shromážděné na našich webových stránkách jsou zpracovávány na serverech společnosti Shopify. V rámci výše uvedených služeb společnosti Shopify mohou být údaje předávány také společnosti Shopify Inc. se sídlem 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc. nebo Shopify Payments (USA) Inc. za účelem dalšího zpracování na náš účet. V případě, že jsou údaje předávány společnosti Shopify Inc. v Kanadě, je odpovídající úroveň ochrany údajů zaručena rozhodnutím Evropské komise o odpovídající ochraně údajů. Společnosti Shopify Data Processing (USA) Inc. a Shopify Payments (USA) Inc. a Shopify (USA) Inc. se sídlem v USA jsou certifikovány pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Shopify naleznete na této webové stránce: https://www.shopify.com/legal/privacy. Další zpracování na jiných serverech, než jsou výše uvedené servery společnosti Shopify, bude probíhat pouze v rozsahu těchto informací. 

  4) Síť pro doručování obsahu 

  - Fastly Na našich webových stránkách používáme síť pro doručování obsahu ("CDN") poskytovatele technologických služeb Fastly Inc., 475 Brannan St. #300, San Francisco, CA 94107, USA ("Fastly"). Síť pro doručování obsahu je online služba, která slouží k doručování velkých mediálních souborů (například grafiky, obsahu stránek nebo skriptů) prostřednictvím sítě regionálně rozmístěných serverů propojených přes internet. Použití sítě pro doručování obsahu společnosti Cloudflare nám pomáhá optimalizovat rychlost načítání našich webových stránek. Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na bezpečném a efektivním poskytování služeb, jakož i na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Společnost Cloudfare Inc. se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Cloudfare naleznete na adrese https://www.fastly.com/privacy. 

  5) Kontaktujte nás 

  Když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), jsou shromažďovány osobní údaje. Které údaje jsou v případě kontaktního formuláře shromažďovány, lze zjistit z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výhradně pro účely odpovědi na vaši žádost nebo pro navázání kontaktu a pro související technickou správu. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem reagovat na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud je cílem vašeho kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje budou vymazány po konečném zpracování vašeho dotazu; to platí v případě, že z okolností lze vyvodit, že dané skutečnosti byly s konečnou platností objasněny, pokud neexistuje zákonná povinnost uchovávat údaje v opačném smyslu. 

  6) Zpracování údajů při otevření zákaznického účtu a při zpracování smlouvy 

  Podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR budou osobní údaje nadále shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete za účelem plnění smlouvy nebo při založení zákaznického účtu. Které údaje jsou shromažďovány, zjistíte z příslušných vstupních formulářů. Váš zákaznický účet je možné kdykoli vymazat. To lze provést zasláním zprávy na výše uvedenou adresu správce. Vámi poskytnuté údaje uchováváme a používáme pro zpracování smlouvy. Po úplném zpracování smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje s ohledem na daňové a obchodní lhůty pro uchovávání údajů zablokovány a po uplynutí těchto lhůt vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo si naše stránky nevyhradily zákonem povolené další použití údajů, o čemž vás budeme níže odpovídajícím způsobem informovat. 

  7) Funkce komentáře 

  V rámci funkce komentování na těchto webových stránkách se kromě vašeho komentáře ukládají a zveřejňují informace o době napsání komentáře a jméno komentátora, kterého jste si vybrali. Dále je zaznamenána a uložena vaše IP adresa. Tato IP adresa je ukládána z bezpečnostních důvodů pro případ, že by dotyčná osoba odesláním komentáře porušila práva třetích osob nebo zveřejnila nezákonný obsah. Vaši e-mailovou adresu potřebujeme, abychom vás mohli kontaktovat, pokud by třetí strana namítala, že váš zveřejněný obsah je protiprávní. Právním základem pro ukládání vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) a f GDPR. Vyhrazujeme si právo vymazat komentáře, pokud budou třetími stranami namítány jako protiprávní. 

  8) Použití údajů o klientech pro přímou reklamu 

  8.1 Pokud se přihlásíte k odběru našeho e-mailového zpravodaje, budeme vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších možných údajů je dobrovolné a slouží k tomu, abychom vás mohli osobně oslovit. Pro zasílání newsletterů používáme takzvaný postup dvojitého přihlášení (double opt-in). To znamená, že vám nebudeme zasílat e-mailový newsletter, pokud nám výslovně nepotvrdíte, že se zasíláním takového newsletteru souhlasíte. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail, ve kterém vás požádáme, abyste kliknutím na příslušný odkaz potvrdili, že si přejete dostávat budoucí newslettery.

  Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas s použitím vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Při registraci k odběru newsletteru ukládáme vaši IP adresu zadanou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a datum a čas registrace, abychom mohli později vysledovat případné zneužití vaší e-mailové adresy. Údaje, které shromáždíme při registraci k odběru newsletteru, budou použity výhradně pro účely reklamy prostřednictvím newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného v newsletteru nebo zasláním zprávy výše uvedené odpovědné osobě. Po vašem odhlášení bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho seznamu pro rozesílání newsletteru, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším využitím vašich údajů nebo pokud nám 

  si vyhrazujeme právo použít údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.


  8.2 Pokud jste nám při nákupu produktů poskytli svou e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo pravidelně vám e-mailem zasílat nabídky na produkty podobné těm, které jste již zakoupili. Podle § 7 odst. 3 německého zákona proti nekalé soutěži od vás nepotřebujeme získat zvláštní souhlas. V tomto ohledu se zpracování údajů provádí výhradně na základě našeho oprávněného zájmu na personalizované přímé reklamě podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud jste původně vyjádřili nesouhlas s používáním vaší e-mailové adresy pro tento účel, nebudeme vám e-mail zasílat. Jste oprávněni kdykoli vznést námitku proti budoucímu používání vaší e-mailové adresy pro výše uvedený reklamní účel, a to oznámením správci uvedenému na začátku tohoto dokumentu. V této souvislosti musíte uhradit pouze náklady na přenos podle základních tarifů. Po obdržení vaší námitky bude používání vaší e-mailové adresy pro reklamní účely okamžitě ukončeno.

  8.3 Odběr novinek prostřednictvím služby Klaviyo 

  Naše e-mailové zpravodaje jsou zasílány prostřednictvím poskytovatele technických služeb "Klaviyo", 225 Franklin St, Boston, MA 02110, USA (http://www.klaviyo.com/), kterému předáváme údaje, které jste poskytli při registraci k odběru zpravodaje. Toto předávání probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a slouží našemu oprávněnému zájmu na používání propagačního, bezpečného a uživatelsky přívětivého systému pro zasílání newsletteru. Upozorňujeme, že vaše údaje jsou obvykle předávány na server společnosti Klaviyo v USA a tam jsou uloženy. 

  Společnost Klaviyo tyto informace používá k zasílání newsletteru naším jménem. Společnost Klaviyo nepoužívá údaje našich příjemců newsletteru k tomu, aby jim sama psala nebo je předávala třetím stranám. Za účelem ochrany vašich údajů v USA jsme se společností Klaviyo uzavřeli smlouvu o zpracování údajů ("Data-Processing-Agreement"), ve které se společnost Klaviyo zavazuje chránit údaje našich uživatelů, zpracovávat je naším jménem v souladu se svými předpisy o ochraně údajů a zejména je nepředávat třetím stranám. 

  Kromě toho je společnost Klaviyo certifikována podle americko-evropské dohody o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", a zavazuje se tak dodržovat předpisy EU o ochraně osobních údajů. 

  Předpisy o ochraně osobních údajů společnosti Klaviyo si můžete prohlédnout zde: https://www.klaviyo.com/privacy. 

  8.4 Upozornění e-mailem na dostupnost zboží Pokud náš internetový obchod umožňuje informovat vás e-mailem o době dostupnosti vybraného, dočasně nedostupného zboží, můžete se přihlásit k odběru naší služby e-mailového upozornění na dostupnost zboží. Pokud se zaregistrujete do naší služby e-mailového upozornění na dostupnost produktů, zašleme vám jednorázově e-mailem zprávu o dostupnosti vámi vybraného zboží. Jediným povinným údajem potřebným k zaslání tohoto oznámení je vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších údajů je dobrovolné a používá se v případě potřeby, abychom vás mohli oslovit osobně. Při zasílání tohoto oznámení používáme takzvaný postup dvojitého souhlasu (double opt-in). To znamená, že vám příslušné oznámení zašleme až poté, co výslovně potvrdíte, že se zasíláním takové zprávy souhlasíte. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail s výzvou, abyste kliknutím na odkaz potvrdili, že si přejete takové oznámení dostávat.

  Aktivací potvrzovacího odkazu souhlasíte s použitím svých osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Při registraci do naší služby e-mailového upozornění na dostupnost výrobků ukládáme vaši IP adresu registrovanou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a datum a čas registrace, abychom mohli později sledovat případné zneužití vaší e-mailové adresy. Údaje, které shromažďujeme při registraci do naší služby e-mailového upozornění na dostupnost zboží, používáme výhradně za účelem informování o dostupnosti konkrétního zboží v našem internetovém obchodě. Službu e-mailového upozornění na dostupnost zboží můžete kdykoli zrušit zasláním příslušné zprávy správci odpovědnému za zpracování údajů uvedenému na začátku. Po zrušení odběru bude vaše e-mailová adresa z našeho distribučního seznamu okamžitě vymazána, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším využitím vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme právo na další využití vašich údajů v souladu s právními předpisy, o kterých vás informujeme v tomto prohlášení. 

  9) Zpracování údajů pro účely vyřizování objednávek 

  9.1 Námi shromážděné osobní údaje budou předány přepravní společnosti pověřené dodáním zboží v rámci zpracování smlouvy, pokud je to nezbytné pro dodání zboží. Vaše platební údaje předáme pověřené úvěrové instituci v rámci zpracování plateb, pokud je to nezbytné pro zpracování plateb. V případě využití poskytovatelů platebních služeb vás o tom níže výslovně informujeme. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

  9.2 Využití zvláštních poskytovatelů služeb pro zpracování a vyřizování objednávek

  - Easybill Zpracování objednávek (zejména fakturace) zajišťuje poskytovatel služeb "easybill" (easybill GmbH, Düsselstr. 21, 41564 Kaarst). Jméno, adresa a případné další osobní údaje budou společnosti easybill předány výhradně za účelem zpracování online objednávky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje budou předány pouze v případě, že je to nezbytné pro vyřízení objednávky. Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti easybill jsou k dispozici na adrese: https://www.easybill.de/en/privacy. 

  9.3 Předávání osobních údajů poskytovatelům přepravních služeb

  - Deutsche Post If delivery of goods takes place by the transport service provider Deutsche Post (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), we will pass on your e-mail address to Deutsche Post in accordance with Art. 6 (1) point a GDPR, prior to delivery of the goods, for the purpose of coordinating a date of delivery or of a notice about the shipment status, only if you have given your express consent during the ordering process. Otherwise, only the name of the recipient and the delivery address will be passed on to Deutsche Post for the purpose of delivery in accordance with Art. 6 (1) point b GDPR. The data will only be passed on if this is necessary for the delivery of the goods. In this case, prior agreement on the delivery date with Deutsche Post or transmission of status information for shipment delivery is not possible. The consent can be revoked for future deliveries at any time, either with the controller or with the transport service provider Deutsche Post. - DHL If delivery of goods takes place by the transport service provider DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), we will pass on your e-mail address to DHL in accordance with Art. 6 (1) point a GDPR, prior to delivery of the goods, for the purpose of coordinating a date of delivery or of a notice about the shipment status, only if you have given your express consent during the ordering process. Otherwise, only the name of the recipient and the delivery address will be passed on to DHL for the purpose of delivery in accordance with Art. 6 (1) point b GDPR. The data will only be passed on if this is necessary for the delivery of the goods. In this case, prior agreement on the delivery date with DHL or transmission of status information for shipment delivery is not possible. The consent can be revoked for future deliveries at any time, either with the controller or with the transport service provider DHL. - DPD If delivery of goods takes place by the transport service provider DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), we will pass on your e-mail address to DPD in accordance with Art. 6 (1) point a GDPR, prior to delivery of the goods, for the purpose of coordinating a date of delivery or of a notice about the shipment status, if you have given your express consent during the ordering process. Otherwise, only the name of the recipient and the delivery address will be passed on to DPD for the purpose of delivery in accordance with Art. 6 (1) point b GDPR. The data will only be passed on if this is necessary for the delivery of the goods. In this case, prior agreement on the delivery date with DPD or transmission of status information for shipment delivery is not possible. The consent can be revoked for future deliveries at any time, either with the controller or with the transport service provider DPD. - FedEx If delivery of goods takes place by the transport service provider FedEx (FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34 k,65451 Kelsterbach)), we will pass on your e-mail address to FedEx in accordance with Art. 6 (1) point a GDPR, prior to delivery of the goods, for the purpose of coordinating a date of delivery or of a notice about the shipment status, only if you have given your express consent during the ordering process. Otherwise, only the name of the recipient and the delivery address will be passed on to FedEx for the purpose of delivery in accordance with Art. 6 (1) point b GDPR. The data will only be passed on if this is necessary for the delivery of the goods. In this case, prior agreement on the delivery date with FedEx or transmission of status information for shipment delivery is not possible. The consent can be revoked for future deliveries at any time, either with the controller or with the transport service provider FedEx. - GLS If delivery of goods takes place by the transport service provider GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein), we will pass on your e-mail address to GLS in accordance with Art. 6 (1) point a GDPR, prior to delivery of the goods, for the purpose of coordinating a date of delivery or of a notice about the shipment status, if you have given your express consent during the ordering process. Otherwise, only the name of the recipient and the delivery address will be passed on to GLS for the purpose of delivery in accordance with Art. 6 (1) point b GDPR. The data will only be passed on if this is necessary for the delivery of the goods. In this case, prior agreement on the delivery date with GLS or transmission of status information for shipment delivery is not possible. The consent can be revoked for future deliveries at any time, either with the controller or with the transport service provider GLS. - Hermes If delivery of goods takes place by the transport service Hermes (Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg), we will pass on your e-mail address to Hermes in accordance with Art. 6 (1) point a GDPR, prior to delivery of the goods, for the purpose of coordinating a date of delivery or of a notice about the shipment status, if you have given your express consent during the ordering process. Otherwise, only the name of the recipient and the delivery address will be passed on to Hermes for the purpose of delivery in accordance with Art. 6 (1) point b GDPR. The data will only be passed on if this is necessary for the delivery of the goods. In this case, prior agreement on the delivery date with Hermes or transmission of status information for shipment delivery is not possible. The consent can be revoked for futre deliveries at any time, with the controller or with the transport service provider Hermes. - UPS If delivery of goods takes place by the transport service UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), we will pass on your e-mail address to UPS in accordance with Art. 6 (1) point a GDPR, prior to delivery of the goods, for the purpose of coordinating a date of delivery or of a notice about the shipment status, if you have given your express consent during the ordering process. Otherwise, only the name of the recipient and the delivery address will be passed on to UPS for the purpose of delivery in accordance with Art. 6 (1) point b GDPR. The data will only be passed on if this is necessary for the delivery of the goods. In this case, prior agreement on the delivery date with UPS or transmission of status information for shipment delivery is not possible. The consent can be revoked for future deliveries at any time, either with the controller or with the transport service provider UPS.

  9.4 Use of Payment Service Providers 

  - Paypal Při platbě přes PayPal, kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo - pokud je to nabízeno - "nákupem na účet" nebo "platbou na splátky" přes PayPal předáváme vaše platební údaje společnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal"). K předání dochází v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb. Společnost PayPal si vyhrazuje právo provádět kontrolu kreditu u platebních metod kreditní kartou prostřednictvím služby PayPal, inkasem prostřednictvím služby PayPal nebo, pokud je nabízena, "nákupem na účet" nebo "platbou na splátky" prostřednictvím služby PayPal. Za tímto účelem mohou být vaše platební údaje předány úvěrovým agenturám na základě oprávněného zájmu společnosti PayPal na zjištění vaší platební schopnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Společnost PayPal používá výsledek posouzení úvěruschopnosti ve vztahu ke statistické pravděpodobnosti nezaplacení pro účely rozhodnutí o poskytnutí příslušného způsobu platby. Úvěrová zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokud jsou ve výsledku úvěrové zprávy obsaženy hodnoty skóre, jsou založeny na uznávaných vědeckých, matematicko-statistických metodách. Výpočet hodnot skóre zahrnuje mimo jiné údaje o adrese. Další informace o zákoně o ochraně osobních údajů, včetně používaných úvěrových agentur, naleznete v prohlášení společnosti PayPal o ochraně osobních údajů na adrese: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full. Proti tomuto zpracování svých údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy společnosti PayPal. Společnost PayPal však může být i nadále oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb. - Stripe Pokud si zvolíte platební metodu Stripe, platbu zpracovává poskytovatel platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko, kterému předáváme vaše údaje poskytnuté během procesu objednávky spolu s informacemi o vaší objednávce (jméno, adresa, číslo účtu, kód banky, případně kód banky, číslo kreditní karty, částka na faktuře, měna a číslo transakce) v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 101/2000. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování platby u poskytovatele platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd., a to pouze v nezbytném rozsahu. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Stripe naleznete na adrese: https://stripe.com/gb/privacy. 

  10) Používání videí 

  Používání videí YouTube 

  Tyto webové stránky využívají funkci vkládání YouTube pro zobrazení a přehrávání videí nabízených poskytovatelem YouTube, který patří společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irsko ("Google"). 

  Za tímto účelem se používá režim rozšířené ochrany dat, který podle informací poskytovatele zajišťuje, že se informace o uživateli uloží pouze po spuštění funkce přehrávání videa. Při spuštění přehrávání vložených videí YouTube poskytovatel nastaví soubory cookie "YouTube", aby shromáždil informace o chování uživatele. Podle údajů společnosti YouTube je použití těchto souborů cookie určeno mimo jiné k zaznamenávání statistik videí, ke zlepšení uživatelské přívětivosti a k zamezení nevhodných akcí. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje po kliknutí na video přímo spojeny s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby byly informace spojeny s vaším profilem na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje (i u nepřihlášených uživatelů) jako profily používání a vyhodnocuje je. Takové vyhodnocování probíhá zejména podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google při vkládání personalizované reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu svých webových stránek orientovaného na poptávku. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube. Při používání služby YouTube mohou být osobní údaje předávány také na servery společnosti Google LLC. v USA. 

  Bez ohledu na to, zda se vložené video přehraje, se při návštěvě této webové stránky vytvoří spojení se sítí Google "dvojitým kliknutím". To může vyvolat další zpracování údajů, které je mimo naši kontrolu. 

  V případě, že jsou osobní údaje předávány společnosti Google LLC. se sídlem ve Spojených státech, je společnost Google LLC. certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list. 

  Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně osobních údajů na adrese: www.google.com/policies/privacy/. 

  V rozsahu požadovaném zákonem jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li uplatnit své právo na odvolání souhlasu, postupujte podle výše uvedeného postupu. 

  11) Online-marketing 

  Facebook pixely pro vytváření vlastních publik V rámci naší online nabídky se používá takzvaný "Facebook pixel" sociální sítě Facebook. Provozuje jej společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Irsko (dále jen "Facebook"). Pokud uživatel klikne na námi umístěnou reklamu, která se zobrazuje na Facebooku, přidá se k URL naší odkazované stránky doplněk v podobě pixelu Facebooku. Pokud naše stránka umožňuje sdílení údajů se společností Facebook prostřednictvím pixelů, je tento parametr URL zapsán do prohlížeče uživatele prostřednictvím souboru cookie, který je nastaven samotnou odkazovanou stránkou. Tento soubor cookie je pak načten pixelem společnosti Facebook a umožňuje předání údajů společnosti Facebook. Pomocí Facebook pixelu je Facebook schopen určit návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro prezentaci reklam (tzv. "Facebook ads"). V souladu s tím bude Facebook pixel pro zobrazování námi umístěných reklam na Facebooku prezentován pouze uživatelům Facebooku, kteří projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří vykazují určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty určené pomocí navštívených webových stránek), které předáme Facebooku (tzv. "custom audiences"). Při používání pixelů Facebooku chceme také zajistit, aby naše reklamy na Facebooku odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nebyly obtěžující. To nám umožňuje vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a pro účely průzkumu trhu tím, že sledujeme, zda byli uživatelé přesměrováni na naše webové stránky po 

  clicking on a Facebook ad ("conversion"). The collected data is anonymous and does not provide us with any information about the user’s identity. However, the data is stored and processed by Facebook to enable a connection to the respective user profile and to allow Facebook to use the data for its own advertising purposes in accordance with the Facebook Data Usage Guidelines (https://www.facebook.com/about/privacy/). The data may enable Facebook and its partners to serve advertisements on and off Facebook. The data processing associated with the use of the Facebook pixel is based on our predominantly legitimate interest in the evaluation, optimization and economic operation of our online offer and our advertising measures in accordance with Art. 6 (1) point f GDPR. The information generated by Facebook is usually transferred to a Facebook server and stored there. This may also result in transmission to the servers of Facebook Inc. in the USA. Facebook Inc. based in the USA is certified for the US-European data protection agreement "Privacy Shield", which guarantees compliance with the data protection level applicable in the EU. If you want to object to the collection by Facebook pixels and the use of your data for presenting Facebook ads, you can set an opt-out cookie by clicking on the following link, which deactivates Facebook pixel tracking: <a href="javascript:void(0)" onclick="if (typeof fbpOptOut == 'function') { fbpOptOut(); } else { alert(atob('QUNIVFVVorzogRmVobGVuZGVyIEZhY2Vib29rLVBpeGVsIE9wdE91dC1Db2RlI Q==')); }">disable Facebook pixels</a> This opt-out cookie only works in this browser and only for this domain. If you delete your cookies in this browser, you must click on the above link again. To the extent required by law, we have obtained your consent to the processing of your data as described in accordance with Art. 6 (1) point a GDPR. You can withdraw your consent at any time with effect for the future. In order to exercise your right of withdrawal, please follow the procedure described above. 

  12) Retargeting/Remarketing/referenční reklama 

  Google Ads Remarketing Naše webové stránky využívají funkce Google Ads Remarketing, které nám umožňují inzerovat naše webové stránky ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Za tímto účelem umisťuje společnost Google do prohlížeče vašeho koncového zařízení soubor cookie, který automaticky používá pseudonymní ID souboru cookie na základě navštívených stránek, aby umožnil reklamu založenou na zájmech. Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu na optimálním marketingu našich webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Jakékoli další zpracování se uskuteční pouze v případě, že jste se společností Google souhlasili s tím, že historie prohlížení internetu a aplikací Google bude propojena s vaším účtem Google a informace z vašeho účtu Google budou použity pro personalizované reklamy, které si na webu prohlížíte. Pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke službě Google, bude společnost Google používat vaše údaje ve spojení s údaji služby Google Analytics k vytváření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem společnost Google dočasně propojí vaše osobní údaje s údaji služby Google Analytics a vytvoří cílové skupiny. Při používání Google Ads mohou být osobní údaje předávány také na servery společnosti Google LLC. v USA. Nastavení souborů cookie pro reklamní preference můžete trvale zakázat. Můžete si stáhnout a nainstalovat zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Případně se můžete obrátit na Digital Advertising Alliance na adrese www.aboutads.info, kde se dozvíte, jak nastavit soubory cookie, a provést příslušná nastavení. Nakonec můžete prohlížeč nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout, zda je chcete přijímat, nebo zda chcete přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně vyloučit. Pokud soubory cookie nepřijmete, může být funkčnost našich webových stránek omezena. V případě, že jsou osobní údaje předávány společnosti Google LLC. se sídlem ve Spojených státech amerických, je společnost Google LLC. certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list. Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google týkající se reklamy si můžete prohlédnout na adrese: http://www.google.com/policies/technologies/ads/. V rozsahu požadovaném zákonem jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li uplatnit své právo na odvolání souhlasu, postupujte podle výše uvedeného postupu.

  13) Nářadí a různé věci 

  Žádosti o inzeráty e-mailem 

  Na našich webových stránkách inzerujeme v samostatné sekci aktuální volná pracovní místa, o která se zájemci mohou ucházet e-mailem na uvedené kontaktní adrese. 

  Pokud chtějí být uchazeči zařazeni do výběrového řízení, musí nám spolu s přihláškou e-mailem poskytnout veškeré osobní údaje potřebné pro fundované a informované posouzení a výběr. Požadované údaje by měly zahrnovat obecné osobní údaje (jméno, adresu, telefonní nebo elektronický kontakt) a také doklady o konkrétním výkonu, které prokazují kvalifikaci požadovanou pro inzerovanou pozici. Dále mohou být požadovány informace týkající se zdravotního stavu, kterým je třeba v zájmu sociální ochrany věnovat zvláštní pozornost ohledně osoby uchazeče podle pracovního a sociálního práva. 

  Součásti, které musí žádost obsahovat, aby mohla být posouzena, a formulář, v němž musí být tyto součásti zaslány e-mailem, naleznete v příslušném inzerátu na pracovní místo. 

  Po obdržení žádosti zaslané prostřednictvím uvedené kontaktní e-mailové adresy budou údaje žadatele uloženy a vyhodnoceny výhradně za účelem zpracování žádosti. V případě dotazů vzniklých v průběhu vyřizování žádosti použijeme buď e-mailovou adresu, kterou žadatel uvedl spolu se žádostí, nebo telefonní číslo uvedené v žádosti, a to podle našeho uvážení. 

  Právním základem pro takové zpracování, včetně kontaktování žadatelů o dotazy, je v zásadě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR ve spojení s čl. 26 odst. 1 spolkového zákona o ochraně osobních údajů. Podle těchto ustanovení se dokončení řízení o žádosti považuje za zahájení pracovního poměru. 

  Pokud zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR (např. zdravotní údaje, jako jsou informace o stavu těžce zdravotně postižených osob), bude zpracování probíhat v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR, abychom mohli uplatnit práva vyplývající z pracovněprávních předpisů, předpisů o sociálním zabezpečení a sociální ochraně a abychom mohli plnit naše povinnosti v této oblasti. 

  Zpracování zvláštních kategorií údajů může být rovněž založeno kumulativně nebo alternativně na čl. 9 odst. 1 písm. h) GDPR, pokud jsou použity pro účely zdravotní péče nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti žadatele, pro lékařskou diagnostiku, zdravotní nebo sociální péči nebo pro řízení systémů a služeb ve zdravotnictví nebo sociální oblasti. 

  Pokud v průběhu výše popsaného hodnocení nebude žadatel vybrán nebo pokud žadatel svou žádost předčasně stáhne, budou jeho údaje zaslané e-mailem, jakož i veškerá elektronická korespondence včetně původního e-mailu se žádostí vymazány nejpozději do 6 měsíců od příslušného oznámení. Tato lhůta se stanoví na základě našeho oprávněného zájmu, abychom mohli zodpovědět případné následné dotazy týkající se žádosti a v případě potřeby splnit naši povinnost poskytnout důkazy podle předpisů upravujících rovné zacházení s žadateli. 

  V případě úspěšné žádosti budou poskytnuté údaje zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR ve spojení s čl. 26 odst. 2 spolkového zákona o ochraně osobních údajů pro účely realizace pracovního poměru. 

  14) Práva subjektu údajů 

  14.1 Platný zákon o ochraně osobních údajů vám přiznává následující komplexní práva subjektů údajů (právo na informace a zásah) vůči správci údajů v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů:

  - Právo subjektu údajů na přístup podle čl. 15 GDPR: Máte právo obdržet následující informace: Osobní údaje, které zpracováváme; účely zpracování; kategorie zpracovávaných osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo není-li to možné, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitku proti takovému zpracování; právo POSLAT stížnost u dozorového úřadu; pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji; existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a alespoň v těchto případech smysluplné informace o dané logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů; vhodné záruky podle článku 46 v případě předávání osobních údajů do třetí země. 

  - Právo na opravu podle čl. 16 GDPR: Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají, a/nebo právo na doplnění neúplných osobních údajů, které jsou u nás uloženy. 

  - Právo na výmaz ("právo být zapomenut") podle čl. 17 GDPR: Máte právo požadovat od správce výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud jsou splněny podmínky čl. 17 odst. 2 GDPR. Toto právo se však neuplatní pro výkon svobody projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

  - Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR: Máte právo požadovat od správce omezení zpracování vašich osobních údajů z následujících důvodů: Pokud bude ověřena přesnost vašich osobních údajů, které jste zpochybnili. Pokud nesouhlasíte s výmazem svých osobních údajů z důvodu nezákonného zpracování a požadujete místo toho omezení jejich použití. Pokud osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, jakmile tyto údaje již nebudeme pro účely zpracování potřebovat. Pokud jste vznesli námitku proti zpracování z důvodů týkajících se vaší osobní situace, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi důvody. 

  - Právo na informace podle čl. 19 GDPR: Pokud jste u správce uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je správce povinen každému příjemci, kterému byly osobní údaje zpřístupněny, sdělit případnou opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být o těchto příjemcích informováni. 

  - Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR: Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požadovat, aby tyto údaje byly předány jinému správci, je-li to technicky proveditelné. 

  - Právo odvolat udělený souhlas podle čl. 7 ODST. 3 GDPR: Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů s účinností do budoucna. V případě odvolání souhlasu dotčené údaje okamžitě vymažeme, pokud se další zpracování nemůže opírat o právní základ pro zpracování bez souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. 

  - Právo POSLAT stížnost podle čl. 77 GDPR: Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo POSLAT stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa práce nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR. 

  14.2 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

  POKUD V RÁMCI ZOHLEDNĚNÍ ZÁJMŮ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO PŘEVAŽUJÍCÍHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA Z DŮVODŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE. POKUD UPLATNÍTE SVÉ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT. VYHRAZUJEME SI VŠAK PRÁVO NA DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ, POKUD PROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ DŮVODY HODNÉ OCHRANY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ. 

  POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU. NÁMITKU MŮŽETE UPLATNIT VÝŠE UVEDENÝM ZPŮSOBEM. 

  POKUD VYUŽIJETE SVÉHO PRÁVA VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME ZPRACOVÁVAT PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY. 

  15) Doba uchovávání osobních údajů 

  Doba uchovávání osobních údajů je založena na příslušném právním základu, účelu zpracování a případně na příslušné zákonné době uchovávání (např. obchodní a daňové doby uchovávání). 

  Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě výslovného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů svůj souhlas neodvolá. 

  Pokud existují zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které jsou zpracovávány v rámci zákonných nebo podobných povinností na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, budou tyto údaje po uplynutí lhůt pro jejich uložení běžně vymazány, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy a/nebo pokud již nemáme oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání. 

  Při zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů nevyužije svého práva vznést námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, ledaže můžeme uvést závažné důvody pro zpracování hodné ochrany, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. 

  Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů nevyužije svého práva vznést námitku podle čl. 21 ODST. 2 GDPR. 

  Pokud není v informacích o konkrétních situacích zpracování obsažených v tomto prohlášení uvedeno jinak, budou uložené osobní údaje vymazány, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.